Zpracování osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Fyzická osoba Radek Aljančič, IČ 47289121, se sídlem v Janově nad Nisou 264, 468 11  (dále jen „správce“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých zákazníků, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“), kteří vyslovili s tímto nakládáním s osobními údaji souhlas.

Veškeré postupy Správce se řídí platnými právními předpisy České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které sjednocuje ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie.

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů podle platných zákonů, provádí zpracování v místě sídla a za toto zpracování odpovídá. Jiný zpracovatel určen není. Osobní údaje nebudou předány mimo Českou republiku.

Osobní údaje, které budou na základě uděleného souhlasu správcem zpracovávány zahrnují jméno a příjmení u fyzické osoby, u podnikatele i obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo, adresa, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, objednané služby, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena služby, informace o provedené platbě, případně i údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb atp., kontaktní údaje: emailovou adresu a telefonní číslo, informace ze žádostí o produkty a služby, informace z event. záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi subjektem údajů a správcem, informace získané z internetového prohlížeče, který je subjektem údajů používán, IP adresu a údaje, které budou zpracovávány z důvodů plnění smlouvy nebo z důvodů zákonné povinnosti správce či za účelem oprávněných zájmů správce.

Pro uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiné ochrany spotřebitele uložené dodavateli zvláštní právní úpravou, zasílání objednaných služeb a vyřizování objednávek platí omezená doba uchování - po dobu trvání smluvního vztahu a zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby.

Zpracování osobních údajů pro šíření obchodních sdělení se týká jen nezbytného rozsahu údajů kategorie adresní a identifikační - elektronický kontakt e-mail a číslo mobilního telefonu. Subjektu údajů je v tomto případě umožněno při zaslání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek (odpovědí na obchodní sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas na adresu uvedenou v obchodním sdělení). Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro šíření obchodních sdělení zůstává v platnosti po dobu deseti let nebo do doby, dokud nebude subjektem odvolán. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro šíření obchodních sdělení je dobrovolný a je možné odmítnout jeho udělení nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá důsledky na případný smluvní vztah subjektu a správce a na využívání produktů a služeb správce, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas může být odvolán formou písemné informace na adresu správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu správce.

Informace o právu žádat správce o vysvětlení ke zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů a o odstranění stavu vzniklého takovým zpracováním:

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

Poučení o dobrovolnosti poskytnout osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů: Subjekt údajů není povinen osobní údaje pro zpracování poskytnout podle zvláštního zákona. Odmítnout poskytnutí osobních údajů může mít následky které se týkají jen uzavírání smluvních vztahů.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 24.5.2018.